top of page

Vilkår for medlemskab
Følgende vilkår gælder for Klubbens medlemmer:

Klubben er åben 40 uger om året. Vi holder lukket i skolernes ferier.


Vi tager ansvaret for dit barn, når det er i Klubben. Det betyder at juniorklubben under aktiviteter planlagt af juniorklubben tager ansvaret. - I kan ikke forvente at klubben koordinerer hvornår det enkelte bar er i klubben. Juniorklubben er et åbent tilbud, hvilket betyder at medlemmerne kan gå og komme som de vil indenfor åbningstiderne.

I den forbindelse skal medlemmerne “tjekke” ud og ind i juniorklubben.

Det forventes at aftaler om væren i Juniorklubben er et mellemværende imellem forældre og barn.

- I kan forvente at vigtig og kun vigtig information vedr. klubbens væren og gøren vil blive udsendt via mail. Dette betyder selvsagt, at når der sendes en mail, forventes den læst.

- I kan, hvis I ønsker at følge med i de daglige aktiviteter - finde al information igennem “Nyhedsstrømmen” og "Det sker i" på klubbens hjemmeside. Her vil der løbende blive sendt både billeder og tekst.

- I kan forvente at medlemmer hver dag får tilbudt en sund eftermiddagsma

- I kan forvente at eventuelle adfærdsmæssige problemmer/konflikter vil blive håndteret - og afhængig af situationen vil forældre blive kontaktet.

- I kan forvente klubben, som institution er i samarbejde med Svendborg kommune.

- I kan forvente at de voksne i klubben er venlige og opmærksomme. Vi ønsker en god tone i klubben. Der vil derfor ikke forekomme skældud, men dialog i det pædagogiske arbejde. Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte medlem og arbejde inkluderende så medlemmerne føler sig “set” og anerkendt.- I skal vide at vi har indgået et samarbejde med Ollerup Friskoles SFO om sikkerhed i tilfælde af ulykker.

- I skal vide at vi i juniorklubben har en målsætning om at servere økologisk mad.(p.t. 95% økologisk)

- I kan forvente at vi arbejder på at gøre Juniorklubben til et dynamisk og levende sted - med bl.a. input fra Studerende fra Den frie Lærerskole.

- Vi ønsker at skabe et åbent sted, hvor forældre altid kan tage en kop kaffe og få en snak.

- Juniorklubben er oprettet af forældre, og er en privat klub. Dette betyder at klubbens fortsatte positive udvikling - forudsættes af forældrenes engagement. Vi afholder en række arbejdssøndage henover året, hvor forældre og børn efter lyst og evne kan deltage.

- I skal vide at der i Juniorklubbben kun er en regel: Du skal være rar at være sammen med !

Vedtægt for foreningen til drift af

Juniorklubben i Ollerup


§ 1

Forankring

Stk. 1

Foreningens navn er Juniorklubben i Ollerup, hjemhørende i Svendborg Kommune, beliggende

Egensevej 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. (Klubbens navn kan senere ændres hvis

brugerne finder et bedre navn – kræver dog endelig tiltrædelse på generalforsamling)

§ 2

Formål

Stk. 1

Foreningen er oprettet efter Folkeoplysningsloven.

Stk. 2

Foreningen tilbyder aktiviteter til børn fra 4. til 6. klassetrin. Der kan desuden tilbydes

aktiviteter til børn fra 7. til 10. klassetrin.

Stk. 3

Foreningens primære formål er at drive en juniorklub.

Stk. 4

Foreningen formål er at give børnene et sted, hvor der er mulighed for og plads til at være,

opleve og udvikle deres forskellige kompetencer i deres eget tempo, med støtte og opmuntring

fra kvalificerede og engagerede voksne.

Stk. 5

Foreningen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning der sigter

mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionen arbejder for at fremme tolerance og

medmenneskelighed.

§ 3

Organisering

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

Stk. 2

Foreningen ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse samt en klubleder,

der varetager den daglige administrative og pædagogiske ledelse af juniorklubben. Det er

bestyrelsen, der fastsætter de pædagogiske principper for foreningen.

§ 4

Generalforsamlingen

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt

eller når mindst 25% af forældregruppen ønsker det.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Ved

"skriftligt" forstås også e-mail.

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden udarbejdes af bestyrelsen og udsendes til forældrene

senest to uger før afholdelsen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sendt

til bestyrelsen senest 3 uger inden afholdelsen, medmindre bestyrelsen eller

generalforsamlingen accepterer en kortere frist.

Stk. 5

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde punkterne:

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Bestyrelsens og klubleders beretning

3) Orientering om det godkendte årsregnskab.

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse

6) Eventuelt

Stk. 6

Hver forælder, der har børn i juniorklubben har 1 stemme. Stemmeberettiget er de forældre,

der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret

f.eks. plejeforældre.

Stk. 7 Beslutninger træffes ved simpelt flertal og der kan kun stemmes ved personligt

fremmøde.

 

§ 5

Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 5 medlemmer er forældre til børn i juniorklubben, 1

medlem er medarbejderrepræsentant.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.

Klublederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 2

Forældrene vælges for 2 år af gangen, forskudt i forhold til hinanden, således at der i lige år

vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen.

Stk. 3

Valget afholdes 1 gang årligt i september måned i forbindelse med den årlige

generalforsamling.

Stk. 4

Forældre med børn indskrevet i juniorklubben på valgtidspunktet kan vælges til bestyrelsen. I

tilfælde, hvor barnet melder sig ud af klubben, kan forælderen fortsætte som

bestyrelsesmedlem frem til næstkommende ordinære generalforsamling. Fastansatte

medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 5

Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for

en 2-årig periode. Valget finder sted i september måned, umiddelbart før valg til

forældrebestyrelse. Desuden vælges der en suppleant for medarbejderrepræsentanten.

Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når

pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den

resterende del af valgperioden.

Klublederen kan ikke være medarbejderrepræsentant.

Stk. 6

På det førstkommende møde efter valg til forældrebestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig

med en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan vælge at kasserer-posten

besættes eksternt. I tilfælde af dette er kassereren ikke stemmeberettiget.

Stk. 7

Der afholdes mindst 4 møder årligt.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved formandens foranledning med mindst 1 uges varsel.

Dagsorden udarbejdes i samarbejde med Klublederen og vedlægges indkaldelse til mødet.

Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig og offentliggøres.

Stk. 9

Til møderne laves et referat, der underskrives af de fremmødte og gøres tilgængeligt for

foreningens medlemmer, børn og forældre.

Stk. 10

Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende foreningens formue.

Stk. 11

Bestyrelsen ansætter og afskediger Klublederen.  Bestyrelsen ansætter og afskediger fastansat

personale i samråd med lederen. Ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale er delegeret til

klublederen.

Stk. 12

Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser og

kan ikke gøres personligt ansvarlige for økonomiske krav som foreningen måtte blive pålagt.

§ 6

Tegningsret

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og næstformand.

Stk. 2

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører foreningens kapital, kræver tilslutning fra

samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7

Tavshedspligt

Stk. 1

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt.

Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen

er forpligtiget til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom.

§ 8

Økonomi og regnskab

Stk. 1

Foreningens økonomi er baseret på tilskud fra Svendborg Kommune, jf. Dagtilbudsloven (lov

nr. 501 af 6. Juni 2007) § 66 samt forældrebetaling jf. denne vedtægts § 12.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal påtegnes af en

revisor. Bestyrelsen godkender og underskriver herefter regnskabet.

Stk. 3

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut

Stk. 4

Eventuelt driftsoverskud skal anvendes til gavn for børnene i juniorklubben som tilskud til

ekskursioner, indkøb af aktiviteter mv. Forslag skal forelægges børnene før endelig beslutning.

§ 9

Klublederens ansvar og kompetence

Stk. 1

Klublederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af

juniorklubben.

Stk. 2

Klublederen er forpligtet til at samarbejde med de øvrige tilbud til børn og unge i Svendborg

Kommune, herunder at indgå aktivt i det forebyggende og tværfaglige samarbejde.

Stk. 3

Klublederen udarbejder hvert år – inden 1. september - en beretning for det foregående år

aktiviteter i klubben. Hertil skitseres overvejelserne for de kommende års aktiviteter.

Beretning og næste års aktiviteter forelægges bestyrelsen.

§ 10

Personaleforhold

Stk. 1

Klublederen skal have pædagogisk uddannelse og/eller erfaring. Øvrigt personale skal så vidt

muligt have pædagogisk uddannelse og/eller erfaring. Der kan ansættes personer i

arbejdsprøvning/fleksjob.

Stk. 2

Der skal være en fast medarbejder ud over klublederen.

Stk. 3

Der indhentes børneattest på alle ansatte i juniorklubben.

Stk. 4

Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§ 11

Åbningstid

Stk. 1

Klubbens åbningstider fastsættes af bestyrelsen under hensynstagen til behov i børnegruppen.

Åbningstiderne fremgår af hjemmesiden. Der er som udgangspunkt lukket i skolernes ferie.

Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med Klublederen, vælge at ændre den daglige

åbningstid i forbindelse med ændrede behov i børnegruppen. Ændring af åbningstid skal

varsles med mindst 2 måneder.

Stk. 2

Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med Klublederen fastsætte årlige lukkedage i

juniorklubben.

§ 12

Indmeldelse i juniorklubben

Stk. 1

Der kan indmeldes børn fra 4. til og med 7. klasse. Forældre til børn i Juniorklubben er

automatisk medlemmer af foreningen.

Stk. 2

Skema til indmeldelse forefindes på klubbens hjemmeside. Indmeldelse i institutionen sker på

baggrund af venteliste-anciennitet, dog vil søskende eller børn med særlige behov få

fortrinsret.

§ 13

Støttemedlemskab

Stk. 1

Andre end forældre til børn i juniorklubben kan melde sig ind i foreningen som

støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 14

Udmeldelse

Stk. 1

Forældrene kan melde deres barn ud af juniorklubben skriftligt med 1 måneds varsel.

Stk. 2

Udmelding fra juniorklubben side kan kun ske, hvor et barn gentagende gange bryder eller

ikke overholder klubbens regler, herunder aftaler om indbyrdes adfærd mv. Barnet skal

forinden udmeldelsen have fået en skriftlig advarsel med 14 dages frist for ændring af adfærd,

handlinger mv. Udmeldelse kan herefter ske med øjeblikkelig virkning. Ved særlige grove

overtrædelser kan barnet bortvises øjeblikkeligt.

Stk. 3

Et indmeldt barn kan herudover kun meldes ud af juniorklubben ved restance i

forældrebetalingen. Udmeldingen kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til den 1. i en

måned.

Forinden skal forældrene have modtaget 2 rykkerskrivelser med mindst 14 dages interval.

Stk. 4

Støttemedlemmer kan udmeldes med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 15

Forældrebetaling i juniorklubben

Stk. 1

Forældrebetalingens størrelse fastsættes af bestyrelsen, og kan ændres med min. 1 måneds

varsel til et kvartals begyndelse.

§ 16

Kontingent

Stk. 1

Der opkræves ikke kontingent for medlemmer i foreningen, der har børn indskrevet i

juniorklubben og som følge heraf betaler forældrebetaling.

Stk. 2

Kontingent for støttemedlemmer i foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 17

Tilsyn

Stk. 1

Svendborg Kommune fører tilsyn med juniorklubben efter de retningslinier der fremgår af

godkendelseskriterierne.

§ 18

Hæftelse

Stk. 1

Foreningen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning.

Foreningen hæfter med sin formue for de aftaler m. v. den har indgået, efter dansk rets

almindelige erstatningsregler.

§ 19

Ændring af vedtægter

Stk. 1

Punkterne i denne vedtægt kan ændres af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsorden.

§ 20

Ophør

Stk. 1

Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om nedlæggelse. I tilfælde af foreningens

nedlæggelse skal kapitalen, efter forslag fra bestyrelsen, anvendes til gavn for børn i Ollerup

og omegn.

Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 13/6 2016

Bestyrelsens underskrifter:

Formand…………………………………………………. Medlem…………………………………………………..

Næstformand…………………………………………. Medlem…………………………………………………..

Medlem……………………………………………………

bottom of page